Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikowania informacji

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dnia 2020-12-12 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

Pan Waldemar Dolecki

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie ,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

telefon: 768478664

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Placówka posiada 4 poziomy

 • główne wejście znajdujące się od ul. Generała Maczka,
 • dodatkowe wejście znajduje się od strony parkingu al. Komisji Edukacji Narodowej
 • wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • przy wejściu głównym znajduje się portiernia,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego