Opłaty


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie,

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin (dalej Administrator)

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)   realizacji umowy;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rudna.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)   prawo do przenoszenia danych

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

2017/2018

 

Lp.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nazwa zajęć

 

Opłata na Radę Rodziców

1

Waldemar Dolecki

Taekwondo

50 zł/miesiąc

Opłata klubowa

2

Marek Urbanowski

Terapia logopedyczna

30 zł za rok

3

Beata Zioło

 

Fotografia

100zł/rok

Informatyka

100zł/rok

Grafika

100zł/rok

4

Małgorzata Tylicka – Półtorak

Ceramiczny elementarz

300 zł/rok

5

Elżbietą Kochan

100 Technik plastycznych

300zł/rok

Rysunek i grafika

300zł/rok

Malarstwo i rzeźba

300zł/rok

Ceramika

300zł/rok

6

Anna Wiśniewska

ABC plastyki

300zł/rok

7

Barbara Zgrzebnicka - Papciak

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

130zł/rok

8

Andrzej Ossowski

Nauka gry na gitarze

120zł/rok

 

9

Izabela Hryniewicz - Mika

Język angielski

 

200zł/rok

Język niemiecki

 

200zł/rok

10

Zofia Koszykowska

Język angielski

200zł/rok

11

Anna Piwowarczyk

Zajęcia wokalne

 

150/rok

12

Oleg Bugajenko

Szermierka

 

70zł/miesięcznie

Opłata klubowa

0

14

Adam Szewczyk

Modelarstwo

40zł/rok

 

16

Martyna Opałacz

Batik

300zł/rok

Akademia Kolory

 

300zł/rok

17

Anna Pechytiak

Zajęcia plastyczne

300 zł/rok

18

Konstantin Kushchenko

Breakdance

50zł/rok

Balet

19

Lidia Głodowska

Scena recytacji
i monodramu

40zł/rok

Kabaret ogniste strzały

150zł/rok

Teatrzyk urwisy

150zł/rok

Teatr pękniętego zwierciadła

40zł/rok

Teatrzyk „Kto to?”

150zł/rok

Teatr Lali i Aktora „Maja”

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie powołano 01.01.1970 r. uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lubinie, siedzibą został zabytkowy budynek przy ul. Odrodzenia 32. Od początku istnienia MDK stara się rozbudzać zainteresowania dzieci i młodzieży tworząc warunki do spędzania czasu wolnego w ciekawy i twórczy sposób. 

W pierwszym okresie istnienia (1970-1973) placówka, ze względu na ograniczenia z liczbą pomieszczeń, podjęła współpracę z placówkami oświatowymi (szkoły i przedszkola), w których prowadzone były zajęcia artystyczne, sportowe i nauka języków obcych.

Pod koniec 1973 r. zmieniono częściowo profil placówki. Zlikwidowano większość zajęć prowadzonych dotąd poza siedzibą MDK. Placówka realizowała zadania wynikające z tzw. "Kalendarza imprez" zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Od 1999 roku organem prowadzącym MDK był Powiat Lubiński. Nadzór merytoryczny w dalszym ciągu sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a placówka działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty.

W 2005 r. Młodzieżowy Dom Kultury przeniesiono do nowego obiektu, budynku zaadaptowanego po byłym internacie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a. Zwiększono w ten sposób bazę dydaktyczną i w konsekwencji umożliwiono dalszy rozwój placówki.

Od roku 2011 organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubin.

 

 

INSTRUKTOR: Anna Wiśniewska

ZAJĘCIA: "ABC PLASTYKI"

DATA: 28.11.2017

 

 

2017/2018

ABC Plastyki,

opiekun: Anna Wiśniewska

Potwory, Stwory

Nadia Dutkiewicz – wyróżnienie

Karolina Data – wyróżnienie

Sztuka Kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar

Adrianna Balcerzak – Nagroda

Etna portrety

Iga Paul – Nagroda

XV Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „Anioły”

Anna Krysiak - Nagroda

Studio Piosenki "AMA",

opiekun: Anna Piwowarczyk

Rejonowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Złotoryi

Wiktoria Tur – I Miejsce

Melissa Fortwengel – Wyróżnienie

Scena Prezentacji Młodych Konkurs Wokalny

Wiktoria Tur – Wyróżnienie

Międzynarodowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Wiktoria Tur - Kwalifikacja do finału

Wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Atrium”

Alena Tomaszewska – II Miejsce

Wiktoria Mucha - II Miejsce

Karolina Najdek - II Miejsce

X Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Siedliska 2018

Alena Tomaszewska – I Miejsce

Nikola Mosio – I miejsce

Aleksandra Breś – Wyróżnienie

Plastyka, ceramika,

opiekun: Elżbieta Kochan

Dotyk Anioła

2 Nagrody

2 Wyróżnienia

Grafikalia

Nagroda

Namaluj Muzykę

Nagroda

Oczami Artysty Salvador Dali

3 Wyróżnienia

Akademia Koloru, Batik,

opiekun: Martyna Opałacz

Sileziany

Nagroda

3 Wyróżnienia

Baśnie, Bajka, Bajeczka

2 Wyróżnienia

Anioły są takie…

Nagroda

Wyróżnienie

Zajęcia Teatralne,

opiekun: Lidia Głodowska

21. Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej "Nie-Podległość!" we Wrocławiu

Aleksandra Partyńska – I Miejsce

Małgorzata Pelak – I Miejsce

Karolina Kochan – II Miejsce

Martyna Najcher – II Miejsce

Szermierka,

opiekun: Oleg Bugajenko

Puchar Polski Juniorów Młodszych

Kałuziński T. – III Miejsce

Turniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Mierżwińska A. – I Miejsce

Dawidowicz A. – III Miejsce

Klughardt H. – III Miejsce

Puchar Polski Juniorów

Kołpa P. – II Miejsce

Kałuziński – IX Miejsce

Knieje Cup

Litwin B – III Miejsce

Klughardt H. – III Miejsce

"Gwiazdka ze szpadą"

Mierżwińska A. – I Miejsce

Klughardt H. – III Miejsce

Klughardt G. – III Miejsce

Dawidowicz A. – III Miejsce

Taekwon-Do,

opiekun: Waldemar Dolecki

 

XX Mistrzostwa Świata Seniorów 9-15.10.2017 Dublin

Katarzyna Żołędziewska 9-16 miejsce 50 kg walki

 

Międzynarodowy Masters Mazovia Cup 2017 w Ciechanowie 17-19.11.2017

Anita Zarzycka - I miejsce (walki 50 kg)

Karol Włodarczyk 5-8 miejsce 75 kg juniorów (walki)

 

Zabawy ze sztuką - Studio Kredka,

opiekun: Anna Pechytiak

 

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Mój najbliższy świat – rodzina i dom” 2017

Nagroda – Justyna Tomaszewicz l.6

 

Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”

Nagroda – Anna Kobak l.7

 

XX Konkurs Plastyczny „Duzi i mali mieszkańcy lasu”

Nagroda – Michalina Kuncewicz l.5

Wyróżnienie – Lena Repeła l.6

Nagroda – Zuzanna Niziołek l.10

 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat mojej wyobraźni”

II Miejsce – Kinga Nowacka l.10

 

XXI Konkurs Plastyczny „Namaluj muzykę”

I Miejsce – Nadia Furgał l.9

Wyróżnienie – Natalia Gierczuk l.9

I Miejsce – Zuzanna Niziołek l.10

II Miejsce – Wiktoria Rybicka l.12

 

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok”

II Miejsce – Adam Smolański l.8

 

XV Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „Anioł”

I Nagroda – Filip Jagieluk l.8

II Nagroda – Alicja Pieńko l.10

 

 

 

2016/2017

Modelarstwo i Origami,

opiekun: Adam Szewczyk

Wystawa Modelarska "XII Garnizon 2016"

Klub Batalionowy w Głogowie 27.10.2016

Piotr Skoczylas - wyróżnienie, nagroda rzeczowa

Jakub Bieniek - wyróżnienie, nagroda rzeczowa

Adam Szewczyk - wyróżnienie, nagroda rzeczowa

Fotografia, informatyka,

opiekun: Beata Zioło

Konkurs Fotograficzny "Przez dziurkę od klucza" CK MUZA 12.01.2017

Aleksandra Rubicka - nagroda

Julia Koszulańska - wyróżnienie

Weronika Demiańczuk - nagroda

ABC Plastyki,

opiekun: Anna Wiśniewska

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Podróże po europejskiej kulturze" 10.2016

Kasper Kulpa - III miejsce

Rejonowy Konkurs plastyczny "Psiaki, kociaki i inne zwierzaki" 10.2016

Anna Hawrylczak - nagroda

Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia" 12.2016

Maja Laske - nagoda

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przedświąteczne tu i tam" 12.2016

Maja Laske - nagoda

"Co słychać w króliczej norze" Rejonowy Konkurs Plastyczny 11.2016

Natalia Tkacz - nagroda

Lena Gelczuk - wyróżnienie

Natalia Pilarz - nagroda

Oliwia Kasperska - nagroda

Adrianna Balcerzak - nagroda

"Anioły są takie" Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 12.2016

Natalia Tkacz - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Śladami Picassa" 12.2016

Hanna Nocuń - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Janusz Korczak - czarodziej naszej wyobraźni" 01.2017

Lena Pilarz - nagroda

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Etno - portrety. Oblicza ludzkich kultur" 2017

Iga Paul - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł" 2017

Natalia Tkacz - Nagroda

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Portrety" 2017

Iga Paul - Nagroda

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Sztuka smaku - kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar" 2017

Adrianna Balcerzak - Nagroda

 

II Konkurs Plastyczny "Stwory, potwory II" 2017

Nadia Dutkiewicz - wyróżnienie

Karolina Data - wyróżnienie

Wewnętrzny Konkurs Plastyczny "Wielkanocne Zwierzątko" 2017

Nadia Fijałkowska - Nagroda

Oliwia Kasperska - Wyróżnienie

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kwiat dziełem doskonałym. Kwiaty polne i leśne" 2017

Hanna Nocuń - nagroda

IX Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Artystyczna maskotka" 

Natalia Tkacz - I miejsce

Zosia Rosik - II miejsce

Nadia Fijałkowska - wyróżnienie

Studio Piosenki "AMA",

opiekun: Anna Piwowarczyk

Rejonowy Konkurs Piosenki Patriotycznej w Ścinawie 08.11.2016

Julia Dymkowska - II miejsce

Rejonowy Konkurs Piosenki Patriotycznej w Złotoryi 11.11.2016

Mlissa Fortwengel - II miejsce

Turniej Słowa i Literatury Patriotycznej i Religijnej w Lubinie 19.11.2016

Alicja Wróbel - nagroda

Patrycja Kosior - wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Piosenki w Ostrowie Wlkp. 03.12.2016

Alena Tomaszewska - II miejsce

Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Złotoryi 17.12.2016

Mlissa Fortwengel - I miejsce

Wojewódzki Konkurs Piosenki i Poezji 21.12.2016

Patrycja Kosior - I miejsce

Rejonowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Ścinawie 18.01.2017

Julia Dymkowska - II miejsc

Dolnośląski Konkurs Piosenki Dziecięcej "Dzieciopiewy" 04.02.2017

Alena Tomaszewska - I miejsce

Karolina Najdek - III miejsce

V Rejonowy Konkurs Wokalny Dzieci i Młodzieży "Śpiewowisko" w Lubinie 10.03.2017

Alena Tomaszewska - GRAND PRIX

Wiktoria Tur - GRAND PRIX

Wiktoria Krakowiak - I miejsce

Alicja Wróbel - III miejsce

Melissa Fortwengel - wyróżnienie

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Lubinie 16.03.2017  Wiktoria Tur - II miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekonolicznej "EKOPIOSENKA" w Legnicy 18-19.05.2017

Alena Tomaszewska - I miejsce

Wiktoria Tur - I miejsce

Wiktoria Krakowiak - wyróżnienie

Karolina Najdek - wyróżnienie

Festiwal Piosenki Dziecięcej "Atrium" 06.06.2017 Karolina Najdek - III miejsce
Festiwal Piosenki "Zabobrze" w Jeleniej Górze 08.06.2017 Karolina Najdek - III miejsce
Ogólnopolski Konkurs Wokalny z udziałem Jacka Cygana w Sosnowcu 10.06.2017 Alena Tomaszewska - wyróżnienie
Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. H. Peli "Muzol" w Śmiglu Alena Tomaszewska - wyróżnienie

Plastyka, ceramika,

opiekun: Elżbieta Kochan

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Podróże po europejskiej kulturze" 30.10.2016

Hanna Sieradzka - I miejsce

XXX Międzynarodowe Biennale Grafiki w Toruniu 11.2016

Magdalena Sieradzka - udział w wystawie

XIII Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej "Najpiękniejsza jest moja ojczyzna" 10.2016

Hanna Sieradzka - wyróżnienie honorowe

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Ikona Popkultury 2017

Kinga Komorek - II miejsce

Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski "Natura Człowieka"

Magda Sieradzka - I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza"

Hanna Góżyńska - wyróżnienie

Julia Kochańska - wyróżnienie

Iga Perechuda - wyróżnienie

Zuzia Baran - wyróżnienie

Aleksandra Walęga - wyróżnienie

Oliwia Wandycz - wyróżnienie

Akademia Koloru, Batik,

opiekun: Martyna Opałacz

Kartka Świąteczna 10.12.2016

Emilia Urban - nagroda

Lena Sadowska - wyróżnienie

Zajęcia Teatralne,

opiekun: Lidia Głodowska

Eliminacje Powiatowe 20 Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej "Być Światłem" w Lubinie 19.11.2016

Aleksandra Naróg - nagroda

Małgorzata Pelak - wyróżnienie

Finał 20 Turnieju Słowa "Być Światłem" we Wrocławiu 15.12.2016

Aleksandra Naróg - II miejsce (szkoły ponadgimnazjalne)

Małgorzata Pelak - III miejsce (gimnazja)

62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych

Małgorzata Pelak - Nagroda

Martyna Majcher - wyróżnienie

Eliminacje Powiatowe 62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych

Julia Dymkowska - Nagroda

Oliwia Ossowska - Wyrożnienie

Eliminacje Powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Aleksandra Naróg - I miejsce

Powiatowy Przegląd Teatralny "Melpomena 2017"

Małgorzata Pelak - Nagroda

62. DKRSG w Oławie

Martyna Majcher - Nagroda Laureata

Powiatowy Przegląd Teatralny "Melpomena 2017"

Kabaret "Ogniste Strzały" - wyróżnienie

Oliwia Will - Wyróżnienie

Szermierka,

opiekun: Oleg Bugajenko

Puchar Polski Kadetów

Piotr Kołpa - I miejsce

"Tarnovia Cup"

Kołpa J. - I miejsce

Klughardt H. - I miejsce

Puchar Miasta Wrocławia

Klughardt H. - I miejsce

Kitliński B. - IV miejsce

"Puchar Ziem Północnych"

Klughardt H. - I miejsce

Kazimierczak J. - IV miejsce

"Gwiazdka ze szpadą"

Kołpa J. - I miejsce

Klughardt H. - I miejsce

Taekwon-Do,

opiekun: Waldemar Dolecki

 

XX Mistrzostwa Świata Seniorów 9-15.10.2017 Dublin

Katarzyna Żołędziewska 9-16 miejsce 50 kg walki

 

Międzynarodowy Masters Mazovia Cup 2017 w Ciechanowie 17-19.11.2017

Anita Zarzycka - I miejsce (walki 50 kg)

Karol Włodarczyk 5-8 miejsce 75 kg juniorów (walki)

 

     

Grand Prix Polski w Bartoszycach, 31.03-02.04.2017r.

 

Patryk Łukasiewicz – II miejsce (walki seniorów 70kg)

Piotr Anacki – II miejsce (układy weteranów I Dan)

Piotr Anacki – III miejsce (walki weteranów +85kg)

 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Borowej Oleśnickiej, 8.04.2017r.

 

Przemysław Karski  - I miejsce ( walki juniorów do 62kg)

Jakub Lisicki – II miejsce ( walki juniorów do 75kg)

Jakub Lisicki – II miejsce (układy juniorów stopnie Kup)

 

Mistrzostwa  Polski Seniorów  w Ciechanowie, 27-28.05.2017r.

 

Patryk Łukasiewicz - III miejsce (walki seniorów do 70kg)

Katarzyna Żołędziewska-Jężak  – III miejsce ( walki seniorów do 50kg)

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci i Kadetów w Lublinie, 9.06.2017r.

Kaja Jężak – V-VIII miejsce (układy dzieci)

Kaja Jężak – V-VIII miejsce (walki do 42 kg)

 

Puchar Europy Seniorów i Juniorów w Lublinie, 10-11.06.2017r.

Katarzyna Żołędziewska-Jężak – I miejsce (walki seniorów 50kg)

Patryk Łukasiewicz – V-VIII miejsce ( walki seniorów 70 kg)

 

Zabawy ze sztuką - Studio Kredka,

opiekun: Anna Pechytiak

 

XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu 09.2016

Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej:

Kinga Nowacka I.9

 

Rejonowy Konkurs Plastyczny "Psiaki, kociaki i inne zwierzaki" w Legnicy 09.2016

Julia Szymańska I.6 - nagroda w kategorii przedszkole

Blanka Biały I.8 - wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe I-III

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wariacje Graficzne", 3 Festiwal Grafiklia w Głownie 10.2016

Natalia Świekatowska I.9 - wyróżnienie w kategorii 8-10 lat

 

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Podróże po europejskiej kulturze" we Wrocławiu 10.2016

Kategoria 0-III klasy szkoły podstawowej:

Lena Wojtyna I.8 - I miejsce

Natalia Świekatowska I.9 - wyróżnienie

 

XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu :Ziemia jest jedna" 4 Żywioły Natury: Ziemia, Powietrze, Woda, Ogień" we Wrocławiu 10.2016

Kategoria Malarstwo:

Hanna Mongiałło I.9 - nagroda

Klaudia Dobrowolska I.8 - wyróżnienie

Natalia Świekatowska I.9 - wyróżnienie

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioły są takie" w Lubinie 11.2016

Łucja Pawlik l.5 - nagroda

 

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Drugie życie drzewa"  11.2016

Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej:

Jakub Buczek l.8

Wiktoria Mokrzyńska l.7

Wiktoria Wujtak l.8

Anna Kobak l.6

 

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Janusz Korczak - czarodziej naszej wyobraźni" w Warszawie 11.2016

Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej:

Kinga Nowacka l.9

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Miniatura Bożonarodzeniowa w kartkach i ceramice - w nawiązaniu do polskich tradycji wigilijnych" w Bydgoszczy 12.2016

Kategoria przedszkole 0-6 lat:

Wiktoria Jędrzejczyk l.6 - wyróżnienie

Kategoria szkoła podstawowa klasy I-III 7-9 lat:

Kornelia Kałka l.9 - I nagroda

Wiktoria Wujtak l.8 - II nagroda

 

Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia" w Legnicy 12.2016

Kategoria szkoła podstawowa klasy I-III:

Oliwia Korzan l.9 - nagroda

 

Wewnętrzny Konkurs Plastyczny "Kartki świąteczne" w Lubinie 12.2016

Aleksandra Radkiewicz l.6 - nagroda

Maja Trubisz l.5 - nagroda

Maja Pyrtak l.7 - nagroda

Anna Werner l.6 - wyróżnienie

Antonina Pelc l.6 - wyróżnienie

Anna Kobak l.6 - wyróżnienie

Weronika Bajzert l.8 - wyróżnienie

Hanna Kuźniar l.6 - wyróżnienie

Hanna Giller l.6 - wyróżnienie

 

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioły - muśnięcie skrzydeł" w Wałbrzychu 12.2016

Kategoria płaszczyzna 9-13 lat:

Blanka Biały l.9 - III miejsce

 

XIX Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Tradycją dyktowane” 2016 

NAGRODA SPECJALNA Julia Krupa l.7

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Na skrzydłach wyobraźni” 2017 

Wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe klasy 0 – III:

Klaudia Wojtuściszyn l.9

Nagroda w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI:

Oliwia Kurzydło l.10

Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej: Hanna Kuźniar l.6

 

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Etno – portrety. Oblicza ludzkich kultur” 2017

RYSUNEK, MALARSTWO:

Kategoria 6 – 9 lat: Wyróżnienie: Antonina Bajor l.7

Kategoria 10 – 13 lat: Nagroda: Zuzanna Niziołek l.10 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Portrety” 2017 

Kategoria 4 – 6 lat:

I MIEJSCE Patrycja Korzan l.6

Kategoria 10 – 13 lat:

III MIEJSCE Alicja Pieńko l.10

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka smaku – kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar” 2017 

MALARSTWO Wyróżnienie:

Hanna Kerger l.6

Zuzanna Niziołek l.10

II Konkurs Plastyczny „Stwory, potwory II” 2017

Kategoria Przedszkolaki:

II miejsce: Wiktoria Jędrzejczyk l.6

Wyróżnienie: Lena Ligęza l.6 Hanna Kuźniar l.6

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ptaki Cudaki” 2017 

Kategoria szkoła podstawowa I – III, prace płaskie:

I miejsce: Wojciech Wyrwa l.7 

Wewnętrzny Konkurs Plastyczny „Wielkanocne zwierzątko” 2017 

Nagroda: Emilia Cichowska l.10 Wyróżnienie: Anna Cichowska l.11 

XVII Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

Kategoria PRZEDSZKOLE:

Nagroda: Łucja Pawlik l.5

Wyróżnienie: Jakub Jagieluk l.5 Hanna Kerger l.6

Kategoria I – III SP: Wyróżnienie: Hanna Telatyńska l.8

XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne spojrzenie” 2017

Kategoria 6 – 9 lat:

Wyróżnienie: Franciszek Marciniak l.8

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym. Kwiaty polne i leśne” 2017

Kategoria 4 – 6 lat:

NAGRODA Oliwia Kulczycka l.6

WYRÓŻNIENIE Kaja Szot l.6 

XII Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Toyota – ekologiczny samochód moich marzeń” 2017

Nagroda w kategorii szkoły podstawowe 7 – 9 lat: Filip Jagieluk l.8

IX Konkurs Plastyczny „Artystyczna maskotka” 2017 – edycja dolnośląska

Kategoria uczniowie szkół podstawowych klas I – III:

I MIEJSCE Zuzanna Niziołek l.10

II MIEJSCE Maja Gredys l.8

WYRÓŻNIENIE Weronika Kwiatkowska l.9 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Autoportret, czyli portret własny” 2017 

Kategoria uczniowie szkół podstawowych:

I MIEJSCE: Natalia Świekatowska l.10

XIV Ogólnopolskie Biennale Rysunku, Grafiki Warsztatowej & Grafiki Komputerowej 2017

GRAFIKA WARSZTATOWA

Nagroda: Weronika Bajzert l.8

Wyróżnienie: Oliwia Kurzydło l.10

Kwalifikacja do wystawy pokonkursowej: Wiktoria Wujtak l.9 Milena Baran l.9

 


 

"A gdyby tak..." 2018


 

"ANIOŁY SĄ TAKIE..." 2017