O nas

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie,

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A, 59-300 Lubin (dalej Administrator)

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  tel. 768358801, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)   realizacji umowy;

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Rudna.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)   prawo do przenoszenia danych

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

2018/2019

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie

77 1090 2082 0000 0001 1033 9865

Kontakt do Rady Rodziców przy MDK:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Nazwa zajęć

 

Opłata na Radę Rodziców

1

Waldemar Dolecki

Taekwondo

60 zł/miesiąc

Opłata klubowa

2

Marek Urbanowski

Terapia logopedyczna

30 zł za rok

3

Beata Zioło

 

Fotografia

100zł/rok

Informatyka

100zł/rok

Grafika

100zł/rok

4

Małgorzata Tylicka – Półtorak

Ceramiczny elementarz

300 zł/rok

5

Elżbietą Kochan

100 Technik plastycznych

300zł/rok

Rysunek i grafika

300zł/rok

Malarstwo i rzeźba

300zł/rok

Ceramika

300zł/rok

6

Anna Wiśniewska

ABC plastyki

300zł/rok

7

Barbara Zgrzebnicka - Papciak

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

130zł/rok

8

Andrzej Ossowski

Nauka gry na gitarze

120zł/rok

 

9

Izabela Hryniewicz - Mika

Język angielski

 

200zł/rok

Język niemiecki

 

200zł/rok

10

Zofia Koszykowska

Język angielski

200zł/rok

11

Anna Piwowarczyk

Zajęcia wokalne

 

150/rok

12

Oleg Bugajenko

Szermierka

 

70zł/miesięcznie

Opłata klubowa

13

Anna Pechytiak

Zajęcia plastyczne

300 zł/rok

14

Patrycja Kamola

Zajęcia wokalne

150/rok

15

Konstantin Kushchenko

Breakdance

100zł/rok

Balet

16

Lidia Głodowska

Scena recytacji
i monodramu

40zł/rok

Kabaret ogniste strzały

150zł/rok

Teatrzyk urwisy

150zł/rok

Teatr pękniętego zwierciadła

40zł/rok

Teatrzyk „Kto to?”

150zł/rok

Teatr Lalki i Aktora „Maja”

 

 


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019