O nas

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie powołano 01.01.1970 r. uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lubinie, siedzibą został zabytkowy budynek przy ul. Odrodzenia 32. Od początku istnienia MDK stara się rozbudzać zainteresowania dzieci i młodzieży tworząc warunki do spędzania czasu wolnego w ciekawy i twórczy sposób. 

W pierwszym okresie istnienia (1970-1973) placówka, ze względu na ograniczenia z liczbą pomieszczeń, podjęła współpracę z placówkami oświatowymi (szkoły i przedszkola), w których prowadzone były zajęcia artystyczne, sportowe i nauka języków obcych.

Pod koniec 1973 r. zmieniono częściowo profil placówki. Zlikwidowano większość zajęć prowadzonych dotąd poza siedzibą MDK. Placówka realizowała zadania wynikające z tzw. "Kalendarza imprez" zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Legnicy.

Od 1999 roku organem prowadzącym MDK był Powiat Lubiński. Nadzór merytoryczny w dalszym ciągu sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a placówka działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty.

W 2005 r. Młodzieżowy Dom Kultury przeniesiono do nowego obiektu, budynku zaadaptowanego po byłym internacie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a. Zwiększono w ten sposób bazę dydaktyczną i w konsekwencji umożliwiono dalszy rozwój placówki.

Od roku 2011 organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubin.


 

"Muzyczne Variete 2019”


 

WOŚP w MDK 2019